§1 WSTĘP

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Czapska Coaching & Szkolenia Krystyna Czapska, właściciela marki Strefa Wzrostu, zwaną dalej Usługodawcą a każdym podmiotem dokonującym rezerwacji sali spotkań w Strefie Wzrostu, Warszawa, u. Narbutta 40 lok.15, zwanym dalej Usługobiorcą.

2. Zakres, szczegóły i warunki świadczenia usług zawarte są w niniejszym Regulaminie i na stronie internetowej, przy czym informacje te należy zawsze rozpatrywać łącznie.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o stronie internetowej należy przez to rozumieć oficjalną stronę internetową https://www.strefawzrostu.pl//.

§2 ZASADY WYNAJMU SAL

1. Sale spotkań dostępne są dla Usługobiorców w godzinach 10.00 – 20.00

2. Rezerwacja Sali dokonywana jest przez Usługobiorcę drogą mailową na adres Kontakt@strefawzrostu.pl wraz z podaniem pełnych danych fakturowych. Możliwa jest wstępna rezerwacja drogą telefoniczną, pod warunkiem jej potwierdzenia drogą pisemną w ciągu 1 dnia roboczego. Brak potwierdzenia jest równoważne z wygaśnięciem rezerwacji.

3. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji Sali możliwe jest najpóźniej do 1 dnia w wypadku rezerwacji pojedynczych godzin. Rezygnacja musi zostać zgłoszona Usługodawcy drogą mailową. W przypadku braku takiego zgłoszenia Usługobiorca zobowiązany jest do płatności za zgłoszona rezerwację.

4. W przypadku rezerwacji Sali Szkoleniowej na warsztaty 1-dniowe lub dłuższe Usługobiorca wpłaca tytułem zaliczki kwotę 30% wartości całej rezerwacji. Wpłata ta jest bezzwrotna, bez względu czy warsztaty dojdą do skutku czy nie.

5. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z Sali, Usługodawca uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty za każde rozpoczęte 30 min. najmu, według cennika umieszczonego na stronie internetowej

6. Usługobiorca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń sali powstałych w wyniku niewłaściwego jej użytkowania.

7. Nie zezwala się jest odstępowanie godzin sal spotkań osobom trzecim bez zgody Usługodawcy.

§3 KORZYSTANIE Z INTERNETU

8. Usługodawca zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Usługobiorcy.
9. Usługodawca nie odpowiada za awarię lub nieprawidłowego działanie łącza internetowego.

§4 WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Wszelkie płatności dokonywane są na podstawie wystawionych faktur VAT po wykonanej usłudze gotówką lub przelewem, z siedmiodniowym terminem płatności. Płatności dokonywać należy na numer rachunku podany na fakturze.
2. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień otrzymania gotówki lub dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Usługodawcy.

3. W przypadku nie uiszczenia opłat w terminie określonym w pkt.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę i anulowania kolejnych rezerwacji .

§5 PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. We wszystkich pomieszczeniach należących do Usługodawcy obowiązuje całkowity zakaz palenia.
2. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenia dzwonków telefonów komórkowych

3. Usługobiorcy zobowiązani są do terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Usługodawcy.

4. Usługodawca nie odpowiada za przedmioty pozostawione w wynajmowanych pomieszczeniach przez Wynajmującego.
5. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2012 roku.